Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Trosopplæring

Trosopplæring

Sistemann ut, men endelig i gang!

Når et barn blir døpt får foreldre, faddere og menigheten et ansvar om å lære det lille barnet om den kristne tro det ble døpt til. Og Den Norske Kirkes svar på dette ansvaret er trosopplæringen.


Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter har nå en systematisk plan over tiltak for alle i aldre fra 0-18 år.
Det vil si at det etterhvert vil det bli tilbud hvert år fra barnet er døpt, til å komme til kirka til ulike tiltak tilpasset alderstrinnet.
Dette er eks. tiltak som Babysang, Barnas sangtime, Tårnagenter og LysVåken.
 
Planen ble ferdig og godkjent i 2016 og vi er nå i gang med starte opp forskjellige tiltak i menighetene.
 
 
 
 
Her er utdrag fra første del av planen som omfavner arbeidet i trosopplæringen. Tiltakene er tilpasset hver menighet og liste over dem finner du på oversikten over barn/unge.
 

Trosopplæringsplanen

Visjon:
Et trygt sted å være, tro og leve - en plass for alle!

Hovedmål:
Et levende og trygt fellesskap hvor alle kan være seg selv og bli bedre kjent med Jesus slik at troen kan spire, vokse og utfolde seg.

 

Organisering:
Trosopplæringen er noe som må skje i samarbeid med stab og frivillige. Vennesla kirkelige fellesråd har ansvar for den økonomiske delen av trosopplæringen. Videre er det menighetsrådet som har det øvrige mandat. Når det gjelder enkeltpersoner er det i Vennesla kirkelige fellesråd ansatt en trosopplærer i 100% stilling og en kateket i 100% stilling som er knyttet til trosopplæringen både i Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter. 


Trosopplæreren har det største ansvar over trosopplæringen i samarbeid med et trosopplæringsutvalg med representanter fra hver menighet/menighetsråd.  Dette utvalget er knyttet opp mot å utarbeide/revidere en helhetlig plan for trosopplæring. I hver menighet er det også et tiltaksutvalg som sammen med trosopplærer er med å få planen iverksatt i menigheten.

 

Sentrale dimensjoner

Samvirke med hjemmet og familien
Den viktigste trosopplæringen skjer i hjemmet, så et godt samarbeid med hjemmet, der foreldrene tas på alvor som gode trosopplærere vil være sentral i hele trosopplæringen. I dåpssamtalen og på foreldresamlinger ønsker vi å motivere, oppfordre og utruste til trosopplæring i hjemmet. 

Ved utdeling av bøker inviteres også hele familien til gudstjeneste i kirken, og vi vil da ha fokus på at hele familien skal få en god opplevelse.
For å ha et godt samarbeid med hjemmet og familien trengs god kommunikasjon og engasjement ved å:
* Spørre hva foreldrene ønsker at kirka skal bidra med i oppveksten.
* Gi personlig informasjon/invitasjon til tiltak.
* Gi god info til foreldre før tiltakene.
* Inkludere foreldre i trosopplæringstiltak


Barn og unges medvirkning
Barn og unge er fullverdige deltakere i menighetens fellesskap og derfor er det viktig at disse også er inkludert med sin medvirkning i trosopplæringen.   Barn og unge bør ha innflytelse på avgjørelser og prosesser ved planlegging av tiltak og arrangementer i trosopplæringen. Det må være sentralt at barn og unge blir lyttet til, tatt på alvor, møtt med respekt og anerkjennelse for å gi plass til deres ærlighet, åpenhet og spontanitet.
Det vi ønsker å gjøre/gjør for å fremme barn og unges medvirkning er:
* bruke større barn/ungdom som ledere for de mindre.
* Bruke ledertrening bevisst inn mot tiltak
* Ministranter på gudstjenester i konfirmasjonstiden
* La barna være en ressurs på gudstjenesten, ved lesing, lyd &bilde, sang og praktiske oppgaver.
 

Inkludering og tilrettelegging
Alle mennesker er skapt i Guds bilde og i trosopplæringen vil vi gjenspeile dette ved at alle døpte skal ha like reel mulighet til å delta i trosopplæringen uansett behov, funksjonsevne eller økonomi. Vi ønsker å tilrettelegge best mulig slik at det kan legges til rette for at alle skal få likeverdige opplæringsmuligheter i trosopplæringen.
Vi vil sette fokus på inkludering og tilrettelegging ved at:
* Det informeres om tilrettelegging i invitasjonene
* Vise i fellesskapet at vi ønsker alle velkommen
* Når det lar seg gjøre invitere alle i samme kull, ikke bare døpte.
* Tiltakenes innhold skal variere slik at alle kan finne noe de liker å gjøre.
* Holde egenandelen til tiltakene lav eller gratis.
* Sette av penger i budsjettet til de som søker fritak fra egenandel.

 

Gudstjeneste
Som hovedsamling i menigheten er det naturlig at også barna skal ha en sentral plass her også i forbindelse med trosopplæringen. Ved å bruke gudstjenesten som avslutning på flere av tiltakene blir barn og unges plass i menighetens fellesskap tydeliggjort.  Deres deltakelse vil variere fra å ta imot bok til å være med i planlegging og utførelse. Gudstjenesten er en arena hvor det er naturlig og inkludere barn og unge ved å:
* Ha ministranter i konfirmasjonstiden.
* La flere tiltak avsluttes med gudstjeneste for hele familien
* Oftere ha familiegudstjenester slik at det er enklere for barnefamilier å ta del i fellesskapet.
* La barna delta som medliturger, lesere av tekster og bønner eller ved sang, dans, drama og preken.

 

Diakoni
Vi ønsker at barn og unge skal få erfare og medvirke til et levende og trygt fellesskap. Ved at de skal bli trygge på seg selv som individer som tar ansvar for seg selv og andre, og kjenne at Jesu kjærlighet er reell for hvert enkelt menneske. Nestekjærlighet, omsorg og åpenhet er sentrale begreper som bør gjennomsyre hvert enkelt tiltak. Vi vil derfor:
* Se hvert enkelt barn og bruke navn.
* Alltid ha trygge voksne ledere tilstede.
* Ha tiltak der barna utfordres konkret til å hjelpe andre
* Tjenestedag – menigheten gjør dugnad.
* Besøke heimen
* Lage kort som diakoniutvalget deler ut til eldre jubilanter
 

Misjon
Dåp, opplæring og misjon går hånd i hånd. Å sette fokus på misjon i trosopplæringen er derfor da en helt naturlig del. At barna lærer at vi kan dele tro og liv på tvers av geografiske, religiøse, kulturelle, sosiale og generasjons grenser er viktig. I trosopplæringen ønsker vi derfor:
* Misjonsturer med ungdommen
* Basar for misjonsprosjektet
* Bruke misjonsbøsser
* Misjonsdag med utgangspunkt i menighetens misjonsprosjekt
* «Få med flere holdning..»  i menigheten.
* Konfirmanter går med bøsser for Kirkens Nødhjelp
* Oppsøke nyinnflyttede og invitere de med til arrangementer.

 

Musikk og kultur
Musikk og kultur er en svært viktig del av menighetslivet men også i livet til barn og unge hjemme.  Det er et bredt aspekt og gir barn og unge en flott arena for deltakelse.  Sang, kor, drama, dans, film, foto, dikt, forming, billedkunst er alle forskjellige uttrykksmåter for tro og å kunne gi barn et repertoar på dette er viktig.
Vi ønsker å løfte frem musikk og kultur ved å:
* Ha en liste over tilpassende sentrale sanger for de ulike aldersgruppene, som barna skal lære og kjenne til, og møte igjen fra år til år.
* Legge til rette for musikk med godt anlegg.
* Bruke variert musikk.
*Utnytte kirkerommets muligheter: orgel, symboler, maleri, arkitektur, rom, rekvisitter.. osv.

 

Frivillig medarbeiderskap
Kirken blir sammenlignet med Kristi kropp der Jesus er hodet og vi er hans lemmer. Vi har alle i menigheten våre plasser og vi er alle hver vårt lem. Som «med-lemmer» utgjør de frivillige menigheten/kirken og er derfor den viktigste ressursen også i trosopplæringen. Trosopplæringen avhenger også på at det er frivillige medarbeidere som er med dermed er det viktig å se og ta vare på hverandre som enkelte lemmer på helheten. For å ha frivillige i trosopplæringen vil vi:
* Spørre foreldre om å være med å bidra
* Bruke ungdommer fra ledertrening som ledere i tiltak for mindre barn.
* Tilby aktuelle kurs for frivillige.
* Frivillighetskoordinator
* Alltid si takk for samarbeidet (ikke takk for hjelpen)
* Ha en god holdning om at alle har noe å bidra med.  Tørre å spør!

 

Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner
I menigheten er det flere barne- og ungdomsorganisasjoner kan samarbeide med. Disse har en kompetanse som kan bidra inn i trosopplæringen samtidig så kan trosopplæringstiltak være en arena for rekrutering og skape kjennskap til dem.  For å få/ha et godt samarbeid vil vi:
* Å be for hverandres arbeid
* Ha en positiv «Ressurs for hverandre» holdning.
* Dele ut info om kontinuerlig arbeid på breddetiltakene.
* Dele informasjon med hverandre.
* Spør om de vil stå i den lokale planen.

Samarbeidspartnere:
* Gjennom fasteaksjonen i konfirmantarbeidet samarbeider vi med Kirkens Nødhjelp.
* Misjonsprosjektene er i samarbeid med Normisjon, Himalpartner, israelsmisjonen og NMS.
* Søndagsskoleforbundet: Vi har søndagsskole som bruker opplegget Sprell Levende.
* KFUK/KFUM speiderne
* Kristen VGS
*Idrettslag/ KRIK

 

Tverrfaglig samarbeid
En helhetlig trosopplæring er avhengig av et godt tverrfaglig samarbeid mellom ansatte og frivillige medarbeidere. Trosopplæringen er variert og dermed avhengig av forskjellige mennesker. Forskjellige ansatte, ildsjeler og andre frivillige. Alle har sine ressurser og nådegaver som må bli tatt på alvor og legges til rette for. Slik ønsker vi å utfylle hverandre, gjøre hverandre gode og bygge en levende og voksende menighet.
For å jobbe tverrfaglig vil vi:
* Samarbeide med helsestasjon om babysang.
* «Vi gjør ting samme» holdning i trosopplæringen
* Dele informasjon med hverandre skaper tilhørighet
* Spør hvilke kompetanse de involverte har og hva de ønsker å bidra med (yrke/hobby)

Kommunikasjon
Det er viktig å øke kunnskapen generelt om trosopplæringen i bygda samtidig drive god markedsføring og informasjonsarbeid om menighetens aktiviteter og enkelte tiltak. God info over lengre tid gir god kjennskap til hva som skjer. Vi har fått ny hjemmeside som gir nye muligheter men det er viktig å bruke flere kanaler slik at vi når flest mulig som å:
* Ha en egen barne-/ungdoms side i menighetsbladet, da dette er en kanal som når samtlige i bygda.
* Oppdatere jevnlig og bruke hjemmesiden: kirkebakken.no .
* Bruke menighetens facebookside.
* Sende ut brev som inneholder personlig invitasjon og folder/flyers til hvert enkelt medlem i aldersgruppen .
* Henge opp plakater på relevante plasser.
* Bruke lokal avisa.
* Oppfordre frivillige, ansatte og medlemmer til å invitere sine naboer og nærmeste personlig når det skjer noe for dem.

*Ta bilder som kan brukes i markedsføring og på hjemmeside/menighetsblad.
*Få en gjennomarbeidet layout og logo for trosopplæringen.